نرم افزار پایگاه دانش

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار ارزیابی عملکرد می باشد که جهت فهم و بكارگيري منابع استراتژيك دانش در سازمان براي شناسايي ، ارزيابي ، تحصيل ، ذخيره سازي و بكارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان بکار گرفته می شود تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۲۹۷

نرم افزار ارزیابی عملکرد

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار ارزیابی عملکرد می باشد که جهت ارزیابی پرسنل جهت تمدید قرار داد ، ارتقاء و …. مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویری از محیط نرم افزار بازدیدها: ۲۵۹

نرم افزار اطلاعات حضور و غیاب

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار حضور و غیاب می باشد که  جهت مدیریت  حضور و غیاب / اضافه کار / مرخصی پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویری از نرم افزار   بازدیدها: ۲۴۷