نرم افزار کدینگ قالب

در این نرم افزار امکان تعریف شناسنامه پروژه همراه با تعریف تمامی اجزاء پروژه شامل ( پانل گیج ، قالب ها ، و سایر اجزاء ) وجود دارد. برخی نرم افزار ها شامل ( برنامه ریزی و کنترل تولید ، BOM،حکم کار،PCS )  امکان دریافت اطلاعات پایه خود را  از این نرم افزار دارا می